جلسات 2023

ملف
جلسه عاديه 1-2023
جلسه عاديه 2 -2023
פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 01/2023
جلسه عاديه 23-3
جلسه عاديه 23-4
جلسه عاديه 23-5
جلسه عاديه 23-6
جلسه عاديه 23-7
جلسه عاديه 23-8
جلسه عاديه 23-9
جلسه عاديه 23-10
جلسه عاديه 23-11
جلسه عاديه 23-12
جلسه غير عاديه 23-1
جلسه غير عاديه 23-2
جلسه غير عاديه 23-3
جلسه غير عاديه 23-4
جلسه غيرعاديه 23-5
جلسه غيرعاديه 23-6
جلسه غيرعاديه 23-7
نشر :