وظائف وصلاحيات المجلس المحلي

·       תפקידים וסמכויות מועצה מקומית כסרא- סמיע

כללי:

·        הרשות המקומית היא גוף עצמאי הנבחר על ידי התושבים, הדואג לספק את השירותים החיוניים להם, ושחייב בדין וחשבון לתושבים על פעולותיו, לכן היא גוף העוסק בניהול העניינים המקומיים של הישובים כסרא- סמיע, כל זאת תחת הכותרת "התושב במרכז העשייה" עפ"י המדיניות "הדלת הפתוחה" על מנת לוודא שכל תושב מקבל מלוא השירות במקצועיות ובאדיבות.

·        ראש הרשות המקומית הוא המנהל של הרשות , והוא האחראי בפני המועצה ובפני הציבור שבחר בו על תפקודה התקין. הרשות המקומית תפעל באמצעות ראש הרשות, מבלי לפגוע בסמכויות המועצה לפי הפקודה, לפי חוק התכנון והבניה או לפי כל דין אחר .

·        ראש הרשות המקומית יהיה אחראי לכך שהתפקידים שהוטלו על הרשות יבוצעו כראוי, ושהחלטות המועצה יבוצעו כהלכה. הצריכה החלטה הוצאה מכספי הרשות המקומית - יהיה ראש הרשות המקומית אחראי לכך שההחלטה תבוצע בהתאם לתקציב המאושר ובהתאם להוראות אחרות של הפקודה או של דין אחר.

ייעוד:

הרשות המקומית כסרא- סמיע "למען התושבים", תפעל לקידום איכות החיים של התושבים והקהילה תוך מחויבות למתן שירות איכותי, יצירתי, ואמין באמצעות עובדים מקצועיים ונאמנים הפועלים באקלים ארגוני ראוי ונעים בשגרה ובחירום.


 תפקידי הרשות המקומית המוטלים עליה בחוק, שהעיקריים שבהם:

תפקידי הרשויות המקומיות- שרותי חינוך, שירותי רווחה, מערכת מים וביוב בתיאום ושילוב תאגיד המים מעניינות זיו או אגודת אלג'דול, הנדסה ובניין, שירותי כבאות, רישוי עסקים, שירותי דת וכו':

·        חינוך – הרשות המקומית אחראית על מערכת החינוך בתיאום ושת"פ משרד החינוך ורשת "עמל" בתחומה: אחזקת המוסדות, העסקת חלק מן העובדים ואף הפעלת חלק מן המוסדות באופן מלא. אמנם משרד החינוך הוא שקובע את התכנים ומעביר את התקציבים המתאימים להפעלת התוכניות.

·        שירותי רווחה – הרשות תספק את שירותי הרווחה לתושבים בתחומה הנזקקים לשירותים אלו, וזאת בהתאם להנחיות, לתבחינים ולתקציב שניתן על ידי משרד הרווחה ושירותים החברתיים ע"ב לשכת רווחה אשר מפעילה את מערכת הרווחה ביישוב.

·        תברואה וניקיון – הרשות המקומית תבטיח את ניקיון המרחב הציבורי, למשל באמצעות פינוי אשפה, ניקוי רחובות וסילוק מפגעי תברואה.

·        אספקת מים ומענה לביוב – הרשות המקומית תדאג לאספקת מים לתושבים באמצעות תאגיד המים "מעיינות זיו" ואגודת אלג'דול ע"ב מערכת הובלת מים, ולפנות את המים המשומשים באמצעות מערכת ביוב.

·        רישוי עסקים – הרשות מוסמכת לתת לעסקים רישיון לפעול בתחומה, במידה והם עומדים בתנאים שנקבעו בחוק להפעלתו ובהתאם לשימושים השונים בקרקע.

·         שירותי כבאות – הרשות המקומית תפעיל גוף כיבוי והצלה מקומי ו/ או מרחבי שיספק שירותי כבאות והצלה.

·        שירותי דת – הרשות תספק שירותי דת שונים לתושבים ולכל הדתות.

 

סמכויות הרשות המקומית: מחש"ב:

·  הטלת מסים – הרשות המקומית מוסמכת להטיל מסים שונים ברמה המוניציפלית על מנת לממן שירותים שונים לתושבים, דוגמת ארנונה על מגורים ועסקים, היטל פיתוח על בניה, אגרות פינוי פסולת וכן אגרות חינוך וסלילת כבישים ועוד.

·  חקיקת חוקי עזר – הרשות המקומית מוסמכת לקבוע הנחיות כדי לבצע את התפקידים השונים המוטלים עליה ולספק את השירותים לתושבים, למשל בתחומי התברואה, איכות הסביבה עבירות חנייה. יחד עם זאת, חוקי העזר יהיו תואמים ולא מנוגדים לחוק רגיל שחוקקה הכנסת, ועל כך שר הפנים צריך לאשר את חוקי העזר, וחוקים אלו נתונים לביקורת של בג"ץ. לרשות הסמכות לאכוף את חוקי העזר אותם היא מחוקקת.

·  שפיטה – לרשות המקומית סמכויות שונות מעין שיפוטיות הנוגעות לתושבים בתחומה, למשל הכרעה בערעורים של תושבים על מסים והיטלים שונים. מוסדות שיפוט רשותיים דנים רק בנושאים שבין התושב לרשות כאשר יש ערעורים של אזרחים על פעולות הרשות המקומית.

·  תכנון ובניה – לרשות המקומית הסמכות לאשר תכנון שימושים ובניה בפועל בנושאים מסוימים בשטח הרשות, וזאת באמצעות הועדה המקומית לתכנון ובניה מעלה הגליל.

·  הרשות קובעת את אופי היישוב ע"ב תוכנית מתאר מאושרת ומתוכו את אופי הבנייה. חוק התכנון והבניה מעניק לרשות סמכות להגדיר את שימושי הקרקע ולהפקיע קרקעות לצרכי ציבור לרבות שכל שימוש בקרקע נדרש אישור של שר הפנים.


תקציב הרשות המקומית:

תכלית התקציב- ההוצאות בתקציב הרשות מיועדות לביצוע תפקידי הרשות המקומית ומתן שירותים לתושבים .תקציב הרשויות המקומיות מבוסס על שני תקציבים:

 

·        תקציב רגיל, המיועד לצריכה שוטפת ע"ב:

·        ארנונה-

o       המסיס כוללים ארנונה כללית (מס על קרקע ובנייני מגורים), (מס עסקים המוטל על עסק, מפעל, בית מלאכה ומסחר) ואגרות שונות, כמו אגרות על רישיונות, שלטים ועל שימוש בלוח מודעות.

·        מענקי איזון ומענקי פיתוח-

o       מענקים והקצאות של הממשלה ומקורות נוספים משרד הפנים מעביר מענקים לכיסוי גירעונות ולביצוע  פעולות פיתוח . משרדי הממשלה השונים מעבירים לרשות הקצבות למימון שירותים ממלכתיים הניתנים על ידי הרשויות, כגון שירותי חינוך, רווחה ובריאות.

·        מימון תואם מצ'ינגmatching -.

·        תקציב "בלתי רגיל תב"ר- המיועד לפיתוח ולהשקעות. ההכנסות:

·        כאמור, תב"ר הוא תקציב חד פעמי למימון פרויקטים הנושאים אופי של עבודות פיתוח ומוגדרים השקעה. כספים של תקציב בלתי רגיל מנוהלים בנאמנות בידי ראש הרשות והגזבר, בנפרד מכספי התקציב הרגיל. לא ניתן  לעשות כל שימוש בכספים של תקציב בלתי רגיל שלא למטרה שלשמה נועד.

 

·       אמנת השירות מועצה מקומית כסרא- סמיע:

·        אמנת השירות הינה כתב התחייבות ותיאום ציפיות המבוסס על ערכים בין עובדי המועצה לבין לקוחותיה- התושבים בכסרא- סמיע. כאשר תפיסת העבודה במועצה כי "התושב במרכז" להשגת רמת שירות בלתי מתפשרת- הרשות לטובת האזרח, ע"ב הערכים-  יוזמה והקשבה, שליחות, משמעת ודוגמא אישית, כבוד הדדי, התייעלות וצמצום בירוקרטיה, שקיפות, מקצועיות, גאווה ושייכות.

·         

                                                                                                                      בכבוד רב,

       יאסר ג'דבאן

       ראש המועצה המקומית

        כסרא-סמיע

نشر :