מכרז מס' 17/2022- אספקה וסריקה ארכיב רשותי דיגיטאלי


מועצה מקומית כסרא-סמיע

 

פרסום מכרז מס' 17/2022

 

אספקה וסריקה ארכיב רשותי דיגיטאלי

  

 

רשאים להשתתף מציעים בעלי ניסיון מוכח בתחום הקמת ארכיב דיגיטלי .

 

עלות מכרז- 1,500 ₪  .

 

1. שאלות והבהרות עד יום רביעי 27.04.2022 בשעה 12:00 רשאי כל אחד מהמציעים לפנות
    למועצה
, לידי מר שלמה בן חיים , בדוא"ל: shlomo@sbhsa.co.il  שאלות הבהרה בכתב
    במסמךMS-Word  בלבד, במבנה שלהלן:

 

מס"ד

המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה

פרק וסעיף רלוונטיים

נוסח השאלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ערבות בנקאית ע"ס 25,000 ₪ עד יום  31.08.2022 .

 

מועד אחרון  להגשה יום שלישי 03.05.2022 בשעה 12:00 במזכירות המועצה .

                                                                  

חומר המכרז ניתן להשיג  במחלקת גבייה במועצה .

 

מס'  טלפון  04-6166813,   04-6166804 .

 

 

                                                                      בכבוד רב

 

                                                                                                                    יאסר ג'דבאן

 

                                                                                                                    ראש המועצה

 

نشر :